The Selkie Wiki
Advertisement

This list shows all cities and towns in Okunaratsuru of some importance. They are grouped by their geography, for example cities in the Kanotani-Valley, and cultural identity, for example the Zaijian Cities. Okunaratsuru - Karte.jpg

North Island

 • Kazegawa.
 • Nagakogi.
 • Anzenwan.
 • Bassaisho.

Okizumi-Region

 • Rodosho.
 • Kennasho.
 • Mugawa.
 • Godasai.
 • Kawahashi.
 • Gakosho.
 • Takajin.
 • Sukiru.

Haikutsotochi

 • Tahasho.
 • Rishisho.
 • Hansho.

Bay of Wanikureta

 • Wanikureta.
 • Jinsho.
 • Furendonato.
 • Huiwufang.
 • Pubudian.

Kyuko-Region

 • Butahata.
 • Kitahaku.
 • Hanoshiro.
 • Shimyuji.
 • Chogaisho.

Mizutani-Valley

 • Rinai.
 • Umisakana.
 • Kenshoji.
 • Mizuse.
 • Zosho.

Takayoden

 • Misho.
 • Nikusho.

Sakasui-Channel

 • Sukiru.
 • Sanshima Island:
  • Anchi.
  • Kyonosho.
 • Sakanasho.
 • Yoromachi.
 • Anqawan.
 • Fangzairuchu.
 • Inchisai.
 • Chansai.
 • Sakana.
 • Roshika.

South Island

 • Ginzoku.
 • Yoyami.
 • Fuzoku.

Nagatani-Valley

 • Tsumika.
 • Kawasai.
 • Yamasho.
 • Yotoshi.
  • Firudonosho.
 • Tansutai.
 • Uru.
 • Togerei.
 • Yado.
 • Chansai.
 • Sekitan.
 • Kaihosei.
 • Shirin.

Kanotani-Valley

 • Lake Kanozumi.
  • Mokushi.
  • Kanomon.
 • Jiku.
 • Shirin.
 • Machisho.
 • Nagapoto.
 • Nanko.

Kodaimori

 • Nanko.
 • Nagapoto.
 • Machisho.
 • Kozuiko.
 • Doro.
 • Nanatshisho.
 • Kawakasho.
 • Hosesho.
 • Aosho.

Zaijian Cities

 • Beibumao.
 • Huiwufang.
 • Pubudian.
 • Fangzairuchu.
 • Anquawan.
 • Haidawan.
 • Shanyimian.
Advertisement